вівторок, 15 серпня 2023 р.

Пояснювальна записка

 

  Під внутрішньою системою забезпечення якості освіти закладу розуміємо «…відповідність умов освітньої діяльності та результатів навчання вимогам законодавства та стандартам фахової передвищої освіти, професійним та/або міжнародним стандартам (за наявності), а також потребам заінтересованих сторін і суспільства, яка забезпечується шляхом здійснення процедур внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості освіти»[1].

Загальний огляд внутрішньої системи забезпечення якості освіти

  

   Внутрішня система забезпечення якості освіти є інтегрованою до загальної системи управління закладом, корелюється зі Стратегією розвитку закладу, планами його роботи, іншими документами внутрішньої чинності та регламентується Положенням про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Кіровоградському медичному фаховому коледжі ім. Є.Й.Мухіна, затвердженим педагогічною радою (протокол № 3 від 16.01.2020 р.)

   Основна мета -  гарантувати якість освіти та формувати довіру суспільства до нашого фахового коледжу.

   Внутрішня система забезпечення якості освіти у закладі складається з компонент[2], які, у свою чергу, є окремими кейсами (підсистемами) і взаємодіють між собою.

   Щоб ознайомитись зі змістом кейсу, натисніть на його зображення або оберіть його назву в бічному меню.

Усі компоненти пронизані чотирма наскрізними лініями:

  • політика закладу щодо реалізації кожної з компонент;
  • студентоорієнтоване навчання, педагогіка  на засадах співробітництва та партнерства;
  • відкритість, публічність, залучення до процесів забезпечення якості освіти зовнішніх і внутрішніх стейкхолдерів;
  • створення безпечного освітнього середовища для успішної реалізації освітніх, освітньо-професійних програм.

Ефективність функціонування Системи зумовлена якісною взаємодією, надійністю та мобільністю всіх її компонент за чітким алгоритмом
Кейси містять структурований опис елементів внутрішньої системи забезпечення якості освіти, докладну інформацію щодо реалізації політики закладу в царині забезпечення ефективності її функціонування, процедури, правила, критерії, індикатори самооцінювання, алгоритми прийняття рішень за підсумками самооцінювання тощо.

Кожен кейс упорядкований наступним чином:

частина 1 – понятійна (визначення змісту складових/елементів внутрішньої системи забезпечення якості освіти відповідно до нормативно-правової документації та/або академічного тлумачення дефініцій, тобто за законодавством, нормативно-правовими актами, словниками);

частина 2 – це описова модель «ідеального» закладу з урахуванням наскрізних ліній – показники стовідсоткової якості компоненти для визначення реального її рівня шляхом зіставлення;

частина 3 є фактично «дорожньою картою», яка передбачає всі стадії впровадження кожного з елементів Системи;

частина 4 місить процедури, види, періодичність, методи та критерії самооцінювання, внутрішнього моніторингу;

частина 5 описує оптимальні варіанти аналізу, висновків, планування змін за кожною окремою  компонентою.

Акцентуємо увагу на тому, що компонента «Політика, принципи,процедури» - визначальна для всіх інших елементів, які через управлінську діяльність є своєрідними «провідниками» загальної політики закладу щодо забезпечення якості освіти.

Компоненти внутрішньої системи забезпечення якості освіти відповідають Закону України «Про фахову передвищу освіту» і передбачають реалізацію вимог статті 17.

Реалізація всіх визначених компонент Системи відбувається через взаємодію чотирьох напрямів. Тому самооцінювання ефективності внутрішньої системи забезпечення якості освіти проводиться за кейсами.

[1] Закон України «Про фахову передвищу освіту», стаття 1.

[2] Там же, стаття 17.